Ethereum Mainnet Statistics

Ukraine Details

  • Total26 (100%)
  • Kyiv9 (34.62%)
  • Unknown7 (26.92%)
  • Kharkiv3 (11.54%)
  • Zhytomyr2 (7.69%)
  • Chornobay1 (3.85%)
  • Odessa1 (3.85%)
  • Irshava1 (3.85%)
  • Lviv1 (3.85%)
  • Alexandrovsk1 (3.85%)